Algemene voorwarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

De Belegging
Zekeringstraat 32
1014 BS – Amsterdam

Telefoonnummer: +31 (0)20 244 08 74
E-mailadres: info@debelegging.com

 

Artikel 2: Toepasselijkheid en reikwijdte van de leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door debelegging.com gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en op alle door, met of namens debelegging.com gesloten overeenkomsten en uit te voeren werkzaamheden, behoudens uitzonderingen die debelegging.com en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die aan debelegging.com opdracht heeft gegeven tot de levering van zaken. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Indien de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing.

Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

Artikel 3: Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden

Een overeenkomst komt tot stand zodra debelegging.com de mondeling en/of schriftelijk gegeven opdracht heeft bevestigd. Bevestiging vindt plaats d.m.v. email en wordt gestuurd naar het door besteller opgegeven emailadres.

De door ons aan koper verstrekte bevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de bevestiging akkoord te gaan. In geval dat koper zich niet kan verenigen met de inhoud van de bevestiging dient hij dit direct aan te geven via het contactformulier op onze website of ons klantenservice.

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiger bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4: Opdrachtwijziging of annulering

Indien koper een wijziging wenst aan te brengen in eerder gedane opdracht, dient dit uiterlijk voor 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend te worden gesteld via debelegging.com. Het doorgeven van wijzigingen kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier op de website, e-mail via info@debelegging.com of de klantenservice op +31 20 244 08 74. Pas wanneer de wijziging per mail is bevestigd is de wijziging akkoord bevonden.

Indien koper eerder gedane opdracht wens te annuleren kan dit tot uiterlijk 12.00 uur de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum bekend worden gesteld. Bij annulering op een later tijdstip dan 12.00 uur, de dag voorafgaande aan betreffende bezorgdatum, wordt 50% van het orderbedrag in rekening gebracht. Het doorgeven van wijzigingen kan gedaan worden d.m.v. het contactformulier op de website, e-mail via info@debelegging.com of de klantenservice op +31 20 244 08 74. Pas wanneer de annulering per mail is bevestigd is de annulering akkoord bevonden.

 

Artikel 5: Herroeppingsrecht

Producten die u via deze webwinkel koopt hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Retourneren overige producten

Voor producten zonder beperkte houdbaarheidsdatum heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag van het product exclusief verzendkosten gecrediteerd.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@debelegging.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 

Artikel 6: Tarieven en betaling

De prijzen vermeld op debelegging.com zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld staat.

Betalingen kunnen gedaan worden d.m.v. de door ons aangeboden betalingswijzen (iDeal). De door u vermelde gegevens dienen te corresponderen met de gegevens benodigd voor de voltrekking van het betaalproces.

 

Artikel 7: Bezorging

De door ons opgegeven levertijden zullen worden gegarandeerd mits de gegevens verstrekt door besteller correct en volledig zijn. Echter de opgegeven levertijden zullen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeenkomen.

Bij niet tijdige levering dient klant dit bekend te maken bij debelegging.com waarna de klacht afgehandeld zal worden en indien van toepassing compensatie zal plaatsvinden.

De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zal er overleg plaatsvinden tussen De Belegging en koper inzake een de mogelijkheden voor ander moment van afname. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten zij voor rekening van koper. Wanneer afname niet meer plaatsvindt zal koper het volledige orderbedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid / Klachten

Debelegging.com is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit betreffende fout voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde argumentatie bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten ten laste van koper.

In geval van aansprakelijkheid van debelegging.com betreft dit nimmer een vergoedingsbedrag hoger dan het maximum van het factuurbedrag van de betreffende werkzaamheden.

Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen 1 maand na het constateren van de schade schriftelijk aan debelegging.com is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is.

 

Artikel 9: Geheimhouding

De Belegging werkt conform de geldende privacywetgeving. Gegevens van koper zullen niet verstrekt worden aan derden.

 

Artikel 10: Reclame

Op alle door De Belegging gepubliceerde foto’s en reclame-uitingen van producten behoudt De Belegging zich het recht op afwijkingen v.w.b. uitstraling en receptuur.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op alle aan deze ‘Algemene Voorwaarden’ onderworpen offertes en opdrachten en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.